Záväzné prihlášky na súťaž Schody 2015 nám zašlite najneskôr do 24. júla 2015 do 14.00 h

Športový klub HaZÚ Bratislava vznikol za účelom efektívnejšieho zabezpečenia širokej škály športových činností a s tým vecí súvisiacich, organizovania súťaží so zameraním na hasičské a zdravotnícke spôsobilosti príslušníkov zboru a organizovania športovej činnosti rôzneho charakteru.

Športový klub HaZÚ Bratislava sa podieľa na celkovej koncepcii dobrovoľnej športovej činnosti príslušníkov útvaru a organizovaní spoločenských akcií súvisiacich so športovou činnosťou združenia. Okrem vyššie uvedených aktivít je jednou z hlavných úloh klubu edukatívna činnosť a spoluorganizovanie prestížnej hasičskej súťaže „ Schody“ .

Medzinárodná hasičská súťaž SCHODY 2015 sa uskutoční 14. 08. 2015 v priestoroch Stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici č. 11 v Bratislave.
Súťažiť budú dvojčlenné hasičské družstvá v behu na 22. nadzemné podlažie budovy s osobnými ochrannými prostriedkami a za použitia ADP.
Celkový počet súťažiacich je limitovaný maximálne na 50 súťažných dvojíc.